Planmatig beheer en algemene ontheffingen


Faunaloket

Het Faunaloket verzorgt alle aanvragen voor opdrachten (voorheen aanwijzingen) ten behoeve van beheer en schadebestrijding. Uw aanvraag kunt u indienen via het formulier Ontheffing schadebestrijding art. 3.3-3. (pdf, 404 kB) U kunt het ingevulde formulier per e-mail opsturen naar vth@drenthe.nl.

Beleid en uitvoering

Op grond van het Flora- en Faunabeleidsplan van de provincie Drenthe en het Faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid Drenthe stelt de provincie Drenthe verordeningen, ontheffingen, vrijstellingen, en vergunningen op voor de uitvoering van Beheer en Schadebestrijding. In 2014 heeft de provincie Drenthe het Flora- en Faunabeleidsplan vastgesteld waarin het beleid ten aanzien van beheer en schadebestrijding van diersoorten is opgenomen.

Faunabeheerplannen

In 2017 is door de Faunabeheereenheid een faunabeheerplan opgesteld voor het beheer van reewild en vrijgestelde soorten. Deze beheerplannen zijn door de provincie goedgekeurd.

Faunaschade

Wanneer u als grondgebruiker schade ondervindt van beschermde diersoorten kunt u een schademelding en eventueel een tegemoetkoming faunaschade aanvragen bij BIJ12-Faunazaken.

U kunt uw melding en aanvraag uitsluitend digitaal indienen op www.mijnfaunazakenbij12.nl.

Meer informatie vindt u op de website van Faunazaken - BIJ12.

Provinciale ontheffingen en aanwijzingen

In de provincie Drenthe zijn de volgende ontheffingen, opdrachten en verordeningen actueel:

Verordening vrijstelling grondgebruiker

Provinciale verordening voor het opzettelijk verontrusten van een aantal schadeveroorzakende diersoorten.

Ontheffing reeën

De provincie Drenthe heeft aan de FBE Drenthe een ontheffing verleend voor het beheer van reeën. Het beheer vindt plaats op basis van werkplannen waarin de WBE’s het voorgestelde beheer om het aantal aanrijdingen met reewild te beperken heeft uitgeschreven.

Ontheffing overwinterende ganzen

Op grond van de paragraaf ganzen in het Flora- en Faunabeleidsplan kunnen grondgebruikers een ontheffing aanvragen voor schadebestrijding van overwinterende ganzen in de periode 1 oktober tot 1 april. Deze ontheffing is alleen van toepassing op akker- en tuinbouwgewassen en op pas ingezaaid grasland.

Ontheffing overzomerende ganzen

Op grond van de paragraaf ganzen in het Flora- en Faunabeleidsplan kunnen grondgebruikers in aanmerking komen voor schadebestrijding van overzomerende ganzen met het geweer. Een eventuele ontheffing voor grasland is afhankelijk van de totale omvang van de getaxeerde schade door ganzen in de zomer van het voorgaande jaar in het betreffende gebied. Voor akker- en tuinbouwgewassen en voor pas ingezaaid grasland zijn wel ontheffingsmogelijkheden.

Ontheffing vos met kunstlicht

Ter voorkoming van schade aan vrijloop pluimveebedrijven en ter voorkoming van schade aan lammeren kunnen grondgebruikers in aanmerking komen voor een ontheffing vos met kunstlicht in de nachtelijke uren. Voor erkende weidevogelgebieden zijn ook ontheffingsmogelijkheden ter voorkoming van schade.

Aanwijzing Nijlganzen

Alle jachtaktehouders in Drenthe zijn aangewezen voor het beheer van Nijlganzen. De Wildbeheereenheden dragen zorg voor de coördinatie en rapportage van geschoten Nijlganzen.

Overige diersoorten

Voor bestrijding van bedrijfsmatige faunaschade veroorzaakt door overige diersoorten kunt u een ontheffingsaanvraag indienen  d.m.v. het Art. 3.3-3.10 aangepast Formulier. Hanteer hiervoor altijd het meest actuele aanvraagformulier op onze internetsite.