Jacht


Wildsoorten

De jacht is in Nederland geopend op 5 wildsoorten, te weten: haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif. Deze kunnen in het jachtseizoen voor de betreffende soort worden bejaagd. De jachthouder is hierbij wettelijk verplicht om te zorgen voor een redelijke wildstand in zijn jachtveld.

Rapportage

Onder de Wet natuurbescherming is het verplicht om afschot te rapporteren. De rapportagevereisten zijn vastgelegd in de provinciale regels m.b.t. de Wet natuurbescherming. Het vastleggen van gegevens gebeurt door de jachthouders in het faunaregistratiesysteem (FRS). De faunabeheereenheid verzamelt deze gegevens en neemt ze op in het jaarverslag. De gegevens zijn daarmee openbaar. De gegevens worden o.a. gebruikt voor het opstellen van het volgende faunabeheerplan. Naast afschotgegevens moeten jachthouders ook tellingen uitvoeren en de gegevens hiervan invoeren in het FRS.

In de provinciale regels met betrekking tot de Wet natuurbescherming zijn de rapportagevereisten vastgelegd. De rapportage kan geschieden in het zogeheten Fauna Registratie Systeem (FRS). Naast afschotrapportages moeten jachthouders hierin ook de tellingen bijhouden.

Faunabeheerplan en jacht

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming dient jacht plaats te vinden op basis van een faunabeheerplan. De Faunabeheereenheid Drenthe heeft een faunabeheerplan voor de jachtwildsoorten opgesteld. Dit beheerplan is door de provincie Drenthe goedgekeurd. Het is voor jagers belangrijk om kennis te nemen van dit faunabeheerplan.