Jacht


Wildsoorten

De jacht is in Nederland geopend op 5 wildsoorten, te weten: haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif. Deze kunnen in het jachtseizoen voor de betreffende soort worden bejaagd. De jachthouder is hierbij wettelijk verplicht om te zorgen voor een redelijke wildstand in zijn jachtveld.

kalender

Een groen vlak geeft aan dat er in die maand gejaagd mag worden.

Rapportage

Onder de Wet natuurbescherming is het verplicht om afschot te rapporteren aan de Faunabeheereenheid. De Faunabeheereenheid zal de gerapporteerde afschotgegevens daarna openbaar maken. De Faunabeheereenheid Drenthe heeft de taak van het verzamelen van de afschotgegevens en het openbaar maken overgedragen aan het Faunaloket.

In de provinciale regels met betrekking tot de Wet natuurbescherming zijn de rapportagevereisten vastgelegd. De rapportage kan geschieden in het zogeheten Fauna Registratie Systeem (FRS). Naast afschotrapportages moeten jachthouders hierin ook de tellingen bijhouden.

Faunabeheerplan en jacht

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming dient jacht plaats te vinden op basis van een faunabeheerplan. De Faunabeheereenheid Drenthe heeft een faunabeheerplan voor de jachtwildsoorten opgesteld. Dit beheerplan is door de provincie Drenthe goedgekeurd. Het is voor jagers belangrijk om kennis te nemen van dit faunabeheerplan.


Ministerie van Economische Zaken schrapt jachtverbod

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft het landelijk jachtverbod geschrapt uit de regeling landelijke maatregelen vogelgriep.